Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (implementatie Richtlijn nr. 2003/97/EG, enz.)

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 november 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met de implementatie van Richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 augustus 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2080, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 (PbEG L 25) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG en de artikelen 21, 22, 24, 26 en 34 van de Wegenverkeerswet 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2004, nr. W09.04.0436/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2639, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Voertuigreglement.]
Artikel II
Op verzoek van de fabrikant wordt tot 26 januari 2006 voor personenauto’s en bedrijfsauto’s, alsmede voor inrichtingen voor indirect zicht voor personenauto’s en bedrijfsauto’s, een typegoedkeuring verleend als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn nr. 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG (PbEG L 25).
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2004.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 2 november 2004
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Uitgegeven de achttiende november 2004
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht