Besluit van 30 december 1993, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit (herziening Vreemdelingenwet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 15 oktober 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 400783/93/6;
Gelet op de Vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht;
De Raad van State gehoord (advies van 28 december 1993, no. W03.93.0685);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 29 december 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 419204/93/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
Het besluit van 27 maart 1990, Stb. 146, houdende aanwijzing plaatsen voor behandeling korte gedingen in vreemdelingenzaken buiten het arrondissement ’s-Gravenhage, wordt ingetrokken.
Artikel III
Het is vreemdelingen aan wie het op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit krachtens artikel 10, tweede lid, van de Vreemdelingenwet was toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven, toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven zolang zij voldoen aan de voorwaarden op grond waarvan hun dit verblijf voor onbepaalde tijd was toegestaan.
1.
Ten aanzien van een door Onze Minister van Justitie vóór de inwerkingtreding van dit besluit bekendgemaakt voornemen als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijft het recht zoals het gold voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.
2.
Ten aanzien van een door Onze Minister van Justitie op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit bekendgemaakt besluit strekkende tot uitvoering van een voornemen als bedoeld in het eerste lid, kan geen bezwaar worden gemaakt of administratief beroep worden ingesteld.
Artikel V
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel FF, dat in werking treedt met ingang van het tijdstip waarop de Wet van 9 december 1993, Stb. 725, tot invoering van de Politiewet 1993 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten ( Invoeringswet Politiewet 1993 ) in werking treedt, en met uitzondering van artikel I, onderdelen U, V, Z, AA, BB, CC en DD, en van artikel II, die in werking treden met ingang van 1 maart 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 december 1993
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de zesde januari 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht