Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.

Wijzigingsregeling Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit

Uitgebreide informatie
Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 augustus 2005, nr. BWL/2005 167 035, houdende wijziging van de Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op de artikelen 5, 9, 19, 22 en 28 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Beleidsregels aanwijzing en erkenning Bouwstoffenbesluit.]
Artikel II
Aanwijzingen van monsternemers op basis van BRL SIKB 1000 ‘Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit’ (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2003) en de daarbij behorende protocollen zijn geldig tot 1 april 2006.
Artikel III
Aanwijzingen van laboratoria op basis van AP04: Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2001) zijn geldig tot 15 maart 2006.
Artikel IV
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 augustus 2005
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht