Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt te wijzigen ten einde de mogelijkheden tot spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen te verruimen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Advocatenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]
Artikel III
Vervallen
1.
Indien een verzoek tot benoeming tot notaris als bedoeld in artikel 8 van de Wet op het notarisambt wordt ingediend binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel AA, van deze wet en indien de verzoeker ingevolge artikel 14 van de Wet op het notarisambt, zoals dat luidde voor deze inwerkingtreding, van rechtswege ontslagen is geweest uit het notarisambt, is artikel 6, tweede lid, onderdelen a en b, onder 1° en 2°, van de Wet op het notarisambt voor de beslissing op dit verzoek niet van toepassing.
2.
[Wijzigt deze wet.]
1.
Met uitzondering van artikel I, onderdelen A tot en met D, en artikel II, onderdelen AA en AB, treedt deze wet in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen A tot en met D, en artikel II, onderdelen AA en AB, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 25 mei 2009
De Staatssecretaris van Justitie
Uitgegeven de achtentwintigste mei 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIA
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht