Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van ingezetenen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
Artikel V
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel XIII [Vervalt per 14-11-2007]
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel XVI [Vervalt per 14-11-2007]
Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het laatste onderdeel van deze wet wordt aan de Staten-Generaal een verslag gezonden over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel XVII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000
De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Justitie,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de dertiende februari 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur En Wetenschappen
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht