Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.

Wijzigingswet Algemene bijstandswet inzake voortgang bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Uitgebreide informatie
Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene bijstandswet te wijzigen met het oog op de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]
ARTIKEL V
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
ARTIKEL VI
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herziet met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet de bedragen genoemd in artikel 30, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, zoals dit artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, op de wijze als voorgeschreven in artikel 57 van de Algemene bijstandswet, zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet, een en ander voor zover de ontwikkelingen van alle daarin bedoelde bedragen, gerekend vanaf 1 juli 1997, daartoe aanleiding geven.
ARTIKEL VII
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht