Wet van 17 februari 2010 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de uitkeringsrechten van politieke ambtsdragers worden geharmoniseerd en dat de commissarissen van de Koning en de burgemeesters onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers worden gebracht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]
Artikel III
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel IV0
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel IV1
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel IVa
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel IVb
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel V
Artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Ziektewet, zoals die bepalingen luidden op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T, blijven van toepassing ten aanzien van gewezen commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van een waterschap, die zijn afgetreden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel T.
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdelen Z, eerste lid, en Za, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 augustus 2001.
3.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdelen G en AA, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
4.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdelen F en Z, tweede tot en met vijfde lid, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
5.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdelen A, tweede lid, Fa, Ga, Ia, Ib, Ic, Zb, BB, DDa, DDb, DDc en DDd in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december 2008.
6.
In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdelen A, eerste lid, Da, F0, Wa en FF, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Lech, 17 februari 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zesentwintigste februari 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IV0
Artikel IV1
Artikel IVa
Artikel IVb
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht