Wet van 23 december 1993, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de invoering van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is dat de andere wetten daarmee in overeenstemming worden gebracht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
artikel 1
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
artikel 3
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
artikel 4
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
artikel 5
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van de wet verschillend kan worden vastgesteld.
1.
Voor de bekendmaking van deze wet brengt Onze Minister van Justitie de daarin voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen, afdelingen, titels en hoofdstukken van de Algemene wet bestuursrecht in overeenstemming met de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.
2.
Indien voor de bekendmaking van deze wet door Onze Minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe nummering is vastgesteld van onderscheidenlijk de Provinciewet en de Gemeentewet , brengt Onze Minister van Justitie voor de bekendmaking van deze wet de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen van onderscheidenlijk de Provinciewet en de Gemeentewet in overeenstemming met de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.
3.
Indien het tweede lid toepassing vindt, plaatst Onze Minister van Justitie tevens in het Staatsblad de teksten van onderscheidenlijk de artikelen 16 en 17 van hoofdstuk IV van de wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht ( Stb. 422), zoals gewijzigd ingevolge deze wet, waarin de aanhalingen van artikelen van onderscheidenlijk de Provinciewet en de Gemeentewet in overeenstemming zijn gebracht met de opnieuw vastgestelde nummering daarvan.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1993
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ 1. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
+ 2. Wijziging van de Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
+ 3. Wijziging van de Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstandkoming van besluiten en aanpassing van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
+ 4. Wijziging aanpassingswetten eerste tranche Algemene wet bestuursrecht
+ 5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de Algemene wet bestuursrecht
+ 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht