Wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in enkele bijzondere wetten de beslistermijnen aan te passen met het oog op de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel II
[Wijzigt de Gaswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Flora- en faunawet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]
Artikel V
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de dierenbescherming.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel XI
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel XVII
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een aanvraag om nadeelcompensatie op grond van of met inachtneming van een door hem vastgestelde beleidsregel binnen de bij die beleidsregel vastgestelde termijn. Deze termijn geldt als een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn.
Artikel XVIII
[Wijzigt de Belemmeringenwet Privaatrecht.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel XX
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 3 december 2009
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Minister van Justitie
De Minister van Economische Zaken
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Minister van Verkeer en Waterstaat
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de eenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht