Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet

Uitgebreide informatie
Wet van 24 december 1997 tot wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de artikelen 3a en 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet in technische zin te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL III
In afwijking van artikel 3a van de Ziekenfondswet wordt bij de eerstvolgende herziening van het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die wet,
a. zoals dat is komen te luiden ingevolge artikel I, onderdeel A, eerste lid, onder «indexcijfer, dat bij de laatste herziening is gehanteerd» verstaan het indexcijfer voor de maand juli 1992 op basis van het jaar 1990 = 100;
b. zoals dat is komen te luiden ingevolge artikel II, onder «indexcijfer, dat bij de laatste herziening is gehanteerd» verstaan het indexcijfer voor de maand juli 1995 op basis van het jaar 1990 = 100.
ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel A, onder 1, eerste volzin van artikel 3a, tweede lid, en artikel III, aanhef en onder a, werken terug tot en met 1 oktober 1993. Artikel II en artikel III, onder b, werken terug tot en met 1 oktober 1996.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht