Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2007.

Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Uitgebreide informatie
Wet van 15 december 1994, tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter uitvoering van richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( PbEG L 230) de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Bestrijdingsmiddelen die ten tijde van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet zijn toegelaten, worden, onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 7 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, geacht te zijn toegelaten.
2.
Bestrijdingsmiddelen waarvoor voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van deze wet een aanvraag tot toelating op de dan krachtens artikel 4 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voorgeschreven wijze is ingediend, onderscheidenlijk de procedure tot verlenging van de toelating een aanvang heeft genomen, worden gedurende twee jaar na inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel beoordeeld aan de hand van de tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zoals deze luidde voor die inwerkingtreding, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van die wet, voor zover het gewasbeschermingsmiddelen betreft.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
Na inwerkingtreding van deze wet:
a. berust het Besluit van 6 maart 1989, houdende uitvoering van artikel 1, zesde lid, onderdeel b , van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 op artikel 1, vierde lid, van die wet;
b. berust het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen op artikel 3 a , eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;
c. berust de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen op artikel 3, tweede lid, onderdeel b , van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en op artikel 2, tweede lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit .
Artikel V
De tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Artikel VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1994
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de tiende januari 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht