Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verklaring van geen bezwaar te laten vervallen en de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen te verbeteren en uit te breiden, onder meer door middel van het doen van een risicomelding;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet documentatie vennootschappen.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel IV
[Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen.]
1.
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]
2.
Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 174a en 284a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold van toepassing.
Artikel VIa
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel VIb
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel VII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel VIII
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.]
Artikel X
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 7 juli 2010
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijftiende juli 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VIa
Artikel VIb
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht