Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2008.

Wijzigingswet Diergeneesmiddelenwet

Uitgebreide informatie
Wet van 19 oktober 1998, houdende wijziging van de Diergeneesmiddelenwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Diergeneesmiddelenwet een mogelijkheid op te nemen om de kosten van wijzigingen van registraties en van onderzoek ter plaatse ten behoeve van een vergunning voor fabrikanten of leveranciers van diergeneesmiddelen in rekening te brengen, alsmede enkele van de wet afwijkende bepalingen die op grond van artikel 49 van de wet bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld ter implementatie van een aantal richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen in de wet op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Diergeneesmiddelenwet]
ARTIKEL II
Artikel I, onderdeel O, is uitsluitend van toepassing op diergeneesmiddelen waarvoor een aanvraag tot registratie of tot verlenging van de registratie is ingediend op of na de dag waarop deze wet in werking treedt.
ARTIKEL III
Na de inwerkingtreding van deze wet:
a. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
b. berust het Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen 1993 op de artikelen 23, 39, 40, vierde lid, en 42 van de Diergeneesmiddelenwet;
d. berust de Regeling vergunningen diergeneesmiddelen op de artikelen 1, tweede lid, onderdeel d, 24 en 27 van de Diergeneesmiddelenwet.
ARTIKEL IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 oktober 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de negentiende november 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht