Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling van een fusietoets in het onderwijs, teneinde voldoende keuzevrijheid binnen het onderwijsstelsel te kunnen blijven garanderen en de zorgvuldigheid bij de totstandkoming van fusies te waarborgen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel X. Evaluatiebepaling
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel XI. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 27 januari 2011
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de eerste maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet op het primair onderwijs
Artikel II. Wijziging Wet op de expertisecentra
Artikel III. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel IV. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel V. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel VI. Wijziging Wet medezeggenschap op scholen
Artikel VII. Wijziging Wet medezeggenschap onderwijs 1992
Artikel VIII. Wijziging in verband met voorstel van wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs
Artikel IX. Wijziging in verband met voorstel van wet houdende versterking besturing
Artikel X. Evaluatiebepaling
Artikel XI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht