Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat wenselijk is een volumecorrectie toe te passen op de nettarieven voor energie-intensieve bedrijven om zo hun bijdrage aan de netstabiliteit tot uitdrukking te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]
1.
In 2014 corrigeert de netbeheerder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998, de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van die wet en de producent, bedoeld in artikel 9h, van die wet, het tarief, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van die wet voor een afnemer als bedoeld in artikel 29, zevende lid, van die wet met het op basis van artikel 29, zevende lid, van die wet bedoelde percentage.
2.
De Autoriteit Consument en Markt kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren met de gederfde inkomsten die voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zijn ontstaan door toepassing van de correctie op grond van het eerste lid.
3.
De methode die de Autoriteit Consument en Markt op basis van artikel 41e, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat luidde tot en met 31 december 2014, heeft vastgesteld voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 wordt met ingang van 1 januari 2015 geacht te zijn vastgesteld op basis van artikel 41, eerste lid, onderdeel b, van die wet.
4.
In de tariefbesluiten, bedoeld in artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan de Autoriteit Consument en Markt afwijken van de wijze waarop de geschatte kosten als bedoeld in artikel 41b, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 worden bepaald op grond van de voor de jaren 2015 en 2016 vastgestelde methode krachtens artikel 41, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 voor zover dat noodzakelijk is in verband met deze wet.
1.
Artikel I, onderdelen E, onderdeel 2 en J, en artikel II treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.
2.
Artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, onderdeel 1, F, G, H, I, K, L en M treden in werking met ingang van 1 januari 2015.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 18 december 2013
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht