Wet van 23 december 2004 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten enige vereenvoudigingen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1. is de bijlage bij de Beroepswet , zoals deze komt te luiden op grond van artikel VIII, van toepassing ten aanzien van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak inzake een besluit als bedoeld in nr. 33a van die bijlage ; en
2. gaan de bij de Centrale Raad van Beroep aanhangige zaken inzake besluiten als bedoeld in nr. 33a van de bijlage bij de Beroepswet van rechtswege over naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met uitzondering van de zaken waarin de uitnodiging of oproeping voor de zitting heeft plaatsgevonden dan wel partijen toestemming hebben gegeven het onderzoek ter zitting achterwege te laten.
Artikel X. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 2004
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 2004
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel II. Werkloosheidswet
Artikel III. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel IV. Wijziging van de Algemene kinderbijslagwet
Artikel V. Wijziging van de Algemene ouderdomswet
Artikel VI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel VII. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel VIII. Wijziging Beroepswet
Artikel IX. Overgangsrecht Beroepswet
Artikel X. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht