Wet van 17 december 2003 tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Voor de toepassing van de Wet op het onderwijstoezicht wordt in artikel 1, onderdeel e, van die wet tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip onder «onderwijswet» mede verstaan de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs .
2.
De artikelen 18 en 19 van de Wet op het onderwijstoezicht zijn tot het in het eerste lid bedoelde tijdstip van overeenkomstige toepassing op de taken van de in die artikelen bedoelde instellingen ter uitvoering van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs .
Artikel XVIIA. Naamswijzigingen ministeries
[Wijzigt diverse regelingen op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW.]
Artikel XVIII. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat artikel XIII terugwerkt tot en met 1 augustus 1998 en de artikelen VI, VIII, onderdeel B, en IX, onderdeel E, terugwerken tot en met 1 augustus 2003, met dien verstande dat:
a. artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 januari 1997,
c. artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 89, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs tot en met 1 augustus 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Leerplichtwet 1969
Artikel IA. Wijziging Les- en cursusgeldwet
Artikel II. Wijziging Monumentenwet 1988
Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel IV. Wijziging Wet geluidhinder
Artikel V. Wijziging Wet medezeggenschap onderwijs 1992
Artikel VI. Wijziging Wet op belastingen van rechtsverkeer
Artikel VII. Wijziging Wet op de expertisecentra
Artikel VIIA. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel VIIB. Toekomstige wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel VIII. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
Artikel IX. Wijziging Wet op het primair onderwijs
Artikel X. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel XI. Wijziging Wet studiefinanciering 2000
Artikel XII. Wijziging Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel XIII. Wijziging Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)
Artikel XIIIA. Wijziging Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs
Artikel XIV. Wijziging Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681)
Artikel XV. Wijziging Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
Artikel XVI. Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs onder werking van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel XVII. Toekomstige wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681)
Artikel XVIIA. Naamswijzigingen ministeries
Artikel XVIIB. Wijziging van de Wet, houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
Artikel XVIIC. Wijziging van de Wet op de expertisecentra wegens een wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
Artikel XVIII. Inwerkingtreding
Artikel XIX. Vervallen van een bepaling van de Les- en cursusgeldwet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht