Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet extra verlenging gemeenschappelijke regelingen krachtens Kaderwet bestuur in verandering

Uitgebreide informatie
Wet van 9 december 2004 tot extra verlenging van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te waarborgen dat de gemeenschappelijke regelingen die krachtens de Kaderwet bestuur in verandering zijn getroffen, kunnen blijven gelden indien het bij koninklijke boodschap van 22 april 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op de instelling van plusregio’s (Kamerstukken II 2003/04, 29 532, nrs. 1–3) op 31 december 2004 geen kracht van wet heeft;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In afwijking van artikel 31, derde lid, van de Kaderwet bestuur in verandering kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de geldigheid van de gemeenschappelijke regelingen die krachtens die wet zijn getroffen, nogmaals worden verlengd, voor een periode van ten hoogste twee jaar. Onze Minister stelt de besturen van het betrokken regionale openbare lichamen onverwijld in kennis van de voordracht.
Artikel 2
Deze wet treedt onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 9 december 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht