Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Mededingingswet, de Metrologiewet, de Waarborgwet, de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek aan te passen aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
B.
Na de inwerkingtreding van artikel II berust:
1. het Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel op artikel 15, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
2. de Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel op de artikelen 35, derde lid, en 37, zesde lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;
4. de Regeling schadeloosstelling bestuursleden kamers van koophandel op artikel 13 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;
6. de beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8074645, inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister ( Stcrt. 2008, 123 ) op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
C.
Na de inwerkingtreding van artikel III berusten:
D.
Na de inwerkingtreding van artikel IV:
1. berust de Regeling rechtspositie vaste leden van OPTA 2009 op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
2. berust de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken over door het college uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
3. wordt een benoeming van een geassocieerd lid die is gedaan door het college voor inwerkingtreding van artikel IV, gelijkgesteld met een benoeming gedaan krachtens artikel 7, eerste lid, Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;
4. wordt een vergoeding die door het college aan een geassocieerd lid is toegekend voor inwerkingtreding van artikel IV, gelijkgesteld met een vergoeding die is toegekend krachtens artikel 14 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
A.
[Wijzigt de Loodsenwet.]
B.
[Wijzigt de Spoorwegwet.]
C.
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
D
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel IX. (aanpassing Wetsvoorstel aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)
[Wijzigt de Wijzigingswet Mededingingswet(invoering gedragsregels voor de overheid).]
Artikel X. (inwerkingtreding)
Deze artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 29 april 2010
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de tiende juni 2010
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. (CBS/ Wet op het Centraal bureau voor de statistiek )
Artikel II. (kamers van koophandel/ Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 )
Artikel III. (NMa/ Mededingingswet )
Artikel IV. (OPTA/ Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie autoriteit )
Artikel V. (Verispect/ Metrologiewet )
Artikel VI. (waarborginstellingen/ Waarborgwet 1986 )
Artikel VII. (nieuwe grondslag uitvoeringsregelingen)
Artikel VIII. (wijziging wetten Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Artikel VIIIa. (wijziging Tijdelijke wet mediaconcentraties )
Artikel IX. (aanpassing Wetsvoorstel aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid)
Artikel X. (inwerkingtreding)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht