Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het financieel toezicht te wijzigen teneinde regels te stellen met betrekking tot de uitbreiding van de vrijstellingsmeldingen en voorschriften met betrekking tot de vorm en de inhoud daarvan, een vrijwillig toezichtregime voor beleggingsinstellingen en de zware ontheffing alsmede technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht en andere wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel III. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
1.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder «de inwerkingtredingsdatum» verstaan: 1 november 2009.
2.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder «geldtransactie» verstaan: een geldtransactie als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 3°, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtredingsdatum.
3.
Terzake van geldtransacties die zijn uitgevoerd voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren zoals deze luidde voor de inwerkingtredingsdatum van toepassing.
4.
De rechtspersoon waaraan de Minister van Financiën ingevolge artikel 18 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren taken en bevoegdheden heeft overgedragen kan na de inwerkingtredingsdatum tot drie jaren na de dag waarop de overtreding heeft plaatsgevonden een bestuurlijke boete opleggen terzake van overtreding van een voorschrift dat in verband met het uitvoeren van een geldtransactie is gesteld bij of krachtens de Wet inzake de geldtransactiekantoren .
5.
Op een bestuurlijke boete of last onder dwangsom die is opgelegd terzake van overtreding van een voorschrift in verband met het uitvoeren van een geldtransactie voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren van toepassing zoals deze luidde voor die datum. Op een aanwijzing die op grond van artikel 10 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren is gegeven in verband met het uitvoeren van een geldtransactie voor de inwerkingtredingsdatum, blijft de Wet inzake de geldtransactiekantoren van toepassing zoals deze luidde voor die datum.
6.
Indien voor de inwerkingtredingsdatum voor de toepassing van de Wet inzake de geldtransactiekantoren de betrouwbaarheid is vastgesteld van een persoon als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdelen a, b, c of d, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren , wordt, de betrouwbaarheid van die persoon geacht buiten twijfel te staan voor de toepassing van de Wet op het financieel toezicht, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling van de betrouwbaarheid.
7.
De kosten van werkzaamheden die de toezichthouder op grond van artikel 1:40 van de Wet op het financieel toezicht in rekening brengt, kunnen mede betrekking hebben op de werkzaamheden die hij heeft verricht in verband met het toezicht op de uitvoering van geldtransacties voor de inwerkingstredingsdatum door geldtransactiekantoren als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren , voor zover deze kosten niet ten laste komen van de Rijksbegroting.
Artikel VIIIb
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie Richtlijn nr. 2007/64/EG).]
Artikel VIIIc
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIId
[Wijzigt de Wet introductie premiepensioeninstellingen.]
Artikel VIIIe
[Vervallen]
Artikel VIIIf
De Stichting Autoriteit Financiële Markten trekt de door haar op grond van artikel 2:65, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht voor het aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten en artikel 2:80, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht voor het bemiddelen in verzekeringen verleende ontheffingen in. Artikel 1:104, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing.
Artikel IX
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een daarbij te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel X
Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 mei 2011
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht
Artikel II. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties
Artikel III. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Artikel IV. Wijziging van de Faillissementswet
Artikel V. Wijziging van de Wet op de economische delicten
Artikel VI. Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming
Artikel VII. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Artikel VIII. Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren
Artikel VIIIa
Artikel VIIIb
Artikel VIIIc
Artikel VIIId
Artikel VIIIe
Artikel VIIIf
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht