Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen, en dat het voorts wenselijk is de in de Wet op het financieel toezicht opgenomen biedingsregels en provisieregels te wijzigen, de bankierseed wettelijk te verankeren alsmede enige technische wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet financiële markten BES.]
Artikel IV
VERVALLEN
Artikel V
[Wijzigt de Bankwet 1998.]
Artikel Va
[Wijzigt de Wet toezicht financiële verslaggeving.]
Artikel VI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen.]
Artikel VIIa
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VIIb
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VIIc
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VIId
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VIIe
[Wijzigt deze wet en de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wijzigingswet financiële markten 2012.]
Artikel IX
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]
Artikel IXa
[Wijzigt de Faillissementswet.]
1.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder SEPA-verordening verstaan: verordening (EU) nr 260/2012 van 14 maart 2012 van het Europees parlement en de Raad tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 (PbEU L 94).
2.
De toezichthouder die is belast met de uitvoering en handhaving van artikel 6, eerste en tweede lid, van de SEPA-verordening, kan een ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 16, derde, vierde of vijfde lid van de SEPA-verordening. Een ontheffing kan aan een of meer ondernemingen of voor een of meer producten of diensten worden verleend.
3.
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat artikel 16, eerste lid of zesde lid van de SEPA-verordening wordt toegepast.
4.
Een ontheffing als bedoeld in het tweede lid wordt aangemerkt als een ontheffing die is verleend op grond van de Wet op het financieel toezicht .
Artikel XI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij dat besluit kan worden bepaald dat artikel II terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XII
Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2013.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 13 december 2012
De Minister van Financiën,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel Va
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIa
Artikel VIIb
Artikel VIIc
Artikel VIId
Artikel VIIe
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel IXa
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht