Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toepassingsbereik van de geschiktheids- en betrouwbaarheidtoetsing voor personen werkzaam op de financiële markten te verruimen, de kring van personen die een eed of belofte dienen af te leggen uit te breiden, de Nederlandsche Bank de bevoegdheid te geven bij overheidsinstellingen en private partijen gegevens op te vragen voor macroprudentiële doeleinden, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt de Bankwet 1998.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet tuchtrechtspraak accountants.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel VI
[Wijzigt de Muntwet 2002.]
Artikel VII
[Wijzigt de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet financiële markten BES.]
Artikel VIIIa
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet toezicht trustkantoren.]
Artikel X
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel XI
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Sanctiewet 1977.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn 2011/61/EU).]
Artikel XVIa
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel XVII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 1:23a van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing op burgerlijke zaken die aanhangig zijn op de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C van deze wet.
1.
De artikelen 3:17b, eerste en tweede lid, en 4:15a, eerste en tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht gelden ten aanzien van natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel W, reeds werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming, met ingang van de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel W, voor zover die personen gedurende dat jaar werkzaam blijven bij of onder verantwoordelijkheid van dezelfde financiële onderneming.
2.
Artikel 3:17c, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht geldt ten aanzien van natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Wa, reeds werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming, met ingang van de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Wa, voor zover die personen gedurende dat jaar werkzaam blijven bij of onder verantwoordelijkheid van dezelfde financiële onderneming.
1.
Degene met zetel in Nederland op wie onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht niet van toepassing was op grond van artikel 3:2 van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel luidde tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, behoeft geen vergunning als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht en op hem is het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht niet van toepassing.
2.
Degene, bedoeld in het eerste lid, toont binnen zes maanden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, aan dat wordt voldaan aan artikel 3:2 van de Wet op het financieel toezicht.
3.
Indien degene, bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan het tweede lid, is het hem met ingang van de dag, volgende op een periode van zes maanden na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank op grond van artikel 2:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht verleende vergunning het bedrijf van bank uit te oefenen en is op hem met ingang van dezelfde dag het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht van toepassing.
Artikel XIX
Op overeenkomsten betreffende van het publiek ter beschikking verkrijgen van terugbetaalbare gelden als gevolg van het aanbieden van effecten in overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wet op het financieel toezicht bepaalde onderscheidenlijk op overeenkomsten betreffende het uitzetten van deze gelden die zijn aangegaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, blijft artikel 3:2 van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidde, van toepassing.
1.
De registratie van categorieën obligaties en uitgevende banken, die voor 1 januari 2015 op grond van artikel 124b, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft heeft plaatsgevonden, wordt voor de toepassing van de Wet op het financieel toezicht gelijkgesteld aan de registratie, bedoeld in artikel 1:107, derde lid, onderdelen m en n van die wet.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op categorieën obligaties waarvan de registratie reeds voor 1 januari 2015 is doorgehaald.
Artikel XXI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXII
Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2015.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 19 november 2014
De Minister van Financiën,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vijfde december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel VIIIa
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVIa
Artikel XVII
Artikel XVIIa
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht