Wet van 29 oktober 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om bescherming te regelen van derivatenbeleggers tegen het faillissement van hun tussenpersoon, de effectiviteit van de interventiebevoegdheden van de Nederlandsche Bank en de Minister van Financiën te versterken, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel Ia
[Wijzigt de Wet bekostiging financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet giraal effectenverkeer.]
Artikel III
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet financiële markten BES.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES.]
Artikel VIIa
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op het accountantsberoep.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]
Artikel Xa
[Wijzigt de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (organiseren van kansspelen op afstand)(Kst. 33996).]
1.
Het verbod, bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht om een gekwalificeerde deelneming te houden, dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen zonder verkregen verklaring van geen bezwaar van de Nederlandsche Bank, geldt gedurende 3 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, niet voor personen die op dat tijdstip reeds een gekwalificeerde deelneming in een premiepensioeninstelling houden.
2.
De in het eerste lid bedoelde termijn wordt voor personen die binnen die termijn een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een gekwalificeerde deelneming indienen, verlengd tot en met de dag na ontvangst van het besluit van de Nederlandsche Bank.
3.
Artikel 3:104, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht is niet van toepassing op besluiten in een premiepensioeninstelling die zijn genomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van deze wet.
Artikel XIb
Op wettelijke controles die betrekking hebben op een boekjaar dat reeds is aangevangen voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel X, blijft artikel 24, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties zoals dat luidde voor inwerkingtreding van artikel X, van toepassing.
Artikel XII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.
Artikel XIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wijzigingswet financiële markten 2016.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 29 oktober 2015
De Minister van Financiën,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste november 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIa
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel Xa
Artikel XI
Artikel XIa
Artikel XIb
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht