Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te wijzigen teneinde de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen samen te voegen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen II, onderdeel J, VII, IX en XIX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de onderscheiden artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden bepaald.
2.
De artikelen II, onderdeel J, VII, IX en XIX treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 1995
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Wijziging van de interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en andere wetten
+ Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht