Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wijzigingswet Kieswet (uitoefening kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland)

Uitgebreide informatie
Wet van 10 oktober 1997 tot wijziging van de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling in de Kieswet inzake de uitoefening van het kiesrecht door Nederlanders buiten Nederland op enkele punten te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Kieswet.]
ARTIKEL II
Ten behoeve van de eerste verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement na de inwerkingtreding van deze wet zenden burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage aan de personen die opgenomen zijn in de kiezersregisters welke ter uitvoering van artikel D 3, eerste lid, van de Kieswet voor deze verkiezingen in 1994 gevormd zijn, een formulier tot registratie van de kiesgerechtigdheid toe.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 oktober 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertigste oktober 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht