Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Uitgebreide informatie
Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van de kwaliteit van de zorg wenselijk is in de Kwaliteitswet zorginstellingen de verplichting voor de zorgaanbieder neer te leggen tot het melden van calamiteiten en seksueel misbruik, in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector regels te stellen omtrent het toezicht op de naleving van die wet, en in beide wetten verdere eisen te stellen aan de verslaglegging;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]
Artikel III
In afwijking van artikel 2, zevende lid, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector kan in het openbaar verslag over het kalenderjaar, voorafgaande aan het jaar waarin deze wet in werking treedt, worden volstaan met het aangeven van het aantal en de aard van de door de klachtencommissie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector behandelde klachten.
Artikel IV
Op verzoekschriften, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van artikel 3 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector bij de kantonrechter zijn ingediend, blijft dat artikel van toepassing.
Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 april 2005
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de derde mei 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht