Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Leegstandwet zodanig te wijzigen dat de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren bij leegstand van gebouwen en woningen worden verruimd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Leegstandwet.]
Artikel Ia
Op de vergunningen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Leegstandwet, die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven artikel 2.8 van de Crisis- en herstelwet en het negende tot en met twaalfde lid van artikel 16, van de Leegstandwet, zoals die leden luidden laatstelijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.
Artikel II
[Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]
Artikel IIa
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 19 juni 2013
De Minister van Wonen en Rijksdienst,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel IIa
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht