Wet van 14 mei 1998 tot wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en enige andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland N.V.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het besluit van de naamloze vennootschap Koninklijke PTT Nederland N.V., tot realisering van een juridische afsplitsing van haar dochtermaatschappij PTT Post BV, noodzakelijk is enige aanpassingen van wetgevingstechnische aard aan te brengen in een aantal wettelijke regelingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Douanewet.]
ARTIKEL III
[Wijzigt deze wet.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt de voorstel van wet, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet).]
ARTIKEL V
De artikelen 6 en 25 van de Postwet zijn niet van toepassing op een wijziging van de in artikel 5 van de Postwet bedoelde richtlijnen welke voortvloeit uit deze wet.
ARTIKEL VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Financiƫn,
Uitgegeven de negende juni 1998
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht