Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2008.

Wijzigingswet Meststoffenwet, enz. (vereenvoudiging productierechten)

Uitgebreide informatie
Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de regels ter beperking van de omvang van de mestproductie te vereenvoudigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Meststoffenwet.]
Artikel II
De Wet herstructurering varkenshouderij wordt ingetrokken.
Artikel III
De Wet verplaatsing mestproductie wordt ingetrokken.
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel V
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]
Artikel VI
[Wijzigt de Reconstructiewet concentratiegebieden.]
Artikel VII
De wijzigingen voorzien in deze wet zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop de desbetreffende artikelonderdelen in werking treden.
Artikel VIII
[Wijzigt deze wet.]
1.
De tekst van de Meststoffenwet wordt in het Staatsblad geplaatst.
2.
Voor de plaatsing van de Meststoffenwet in het Staatsblad stelt Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nummering van de artikelen en hoofdstukken van die wet opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.
3.
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel XI
Artikel X vervalt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het artikel in werking is getreden.
Artikel XII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2005
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de elfde oktober 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht