Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 houdende aanpassingen in het toezicht
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de naleving van de Metrologiewet en de Waarborgwet 1986 over te laten gaan naar het Rijk, de kosten voor toezicht op grond van de Metrologiewet te kunnen doorberekenen en om periodieke herkeuring mogelijk te maken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Metrologiewet.]
Artikel II
[Wijzigt de Waarborgwet 1986.]
1.
Aanvragen, klachten en bezwaarschriften, ingediend bij de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon, worden na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als aanvragen, klachten en bezwaarschriften, ingediend bij Onze Minister.
2.
Een besluit op grond van de Metrologiewet of de Waarborgwet 1986 , genomen door de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon, wordt na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als een besluit van Onze Minister.
3.
In beroepsprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht waarbij de op grond van artikel 27 aangewezen rechtspersoon is betrokken, treedt op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet Onze Minister in de plaats van de aangewezen rechtspersoon.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 23 september 2015
De Minister van Economische Zaken,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Uitgegeven de vijfde oktober 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht