Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Mijnbouwwet regels op te nemen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 (PbEG L 140) van het Europees Parlement en de Raad en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]
Artikel Ia
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
1.
Op een vergunning voor permanent opslaan van CO 2 die is verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet blijft de Mijnbouwwet zoals die gold voor dat tijdstip van toepassing tot 25 juni 2011.
2.
De houder van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, of, indien de vergunning door meerdere personen wordt gehouden, een aangewezen persoon als bedoeld in artikel 22 van de Mijnbouwwet dient binnen vier weken na de inwerkingtreding van deze wet bij Onze Minister een aanvraag in tot aanpassing van zijn vergunning aan de voorschriften van de Mijnbouwwet .
3.
De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, bevat gegevens als bedoeld in artikel 31b van de Mijnbouwwet.
4.
Onze Minister past al dan niet ambtshalve de vergunning na ontvangst van de aanvraag zodanig aan dat deze met ingang van 25 juni 2011 in overeenstemming is met de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Mijnbouwwet . Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 6 juni 2011
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de negentiende augustus 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht