Wet van 11 december 1997, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen teneinde het middelenbeheer in de sociale fondsen te integreren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL V. OVERGANGSBEPALING
Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen, in overeenstemming met de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet afzonderlijk, financiële middelen, leningsarrangementen of beleggingen met betrekking tot de hen toebehorende fondsen aanwijzen waarop deze wet gedurende een door hen te bepalen periode niet van toepassing is, indien toepassing van deze wet naar hun oordeel ondoelmatig zou zijn.
ARTIKEL VI
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen op artikel 79 van de Werkloosheidswet.
ARTIKEL VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 december 1997
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Financiën,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven drieëntwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V. OVERGANGSBEPALING
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht