Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Wijzigingswet Pachtwet

Uitgebreide informatie
Wet van 12 oktober 1995, tot wijziging van de Pachtwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Pachtwet te wijzigen, in het bijzonder teneinde het aanbod van landbouwgronden in pacht te bevorderen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Pachtovereenkomsten, die lopen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet en na dit tijdstip vallen onder de termen van artikel 58 zoals dit dan luidt, blijven beheerst worden door de Pachtwet zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering van de artikelen 19 en 56i.
2.
Pachtverhoudingen en pachtovereenkomsten die ingevolge Hoofdstuk VII, Titel 2, van de Landinrichtingswet ( Stb. 1985, 299) ontstaan, blijven beheerst worden door de Pachtwet zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, met uitzondering van de artikelen 19 en 56i. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de ingevolge artikel 20 onderscheidenlijk artikel 25 van de Reconstructiewet Midden-Delfland ( Stb. 1977, 233) of artikel 61 onderscheidenlijk artikel 66 van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniƫn ( Stb. 1977, 694) of artikel 54 onderscheidenlijk artikel 76 van de Wet inrichting landelijk gebied of artikel 65 onderscheidenlijk artikel 85 van de Reconstructiewet concentratiegebieden nieuw te vestigen pachtverhoudingen onderscheidenlijk door de grondkamer te ontwerpen pachtovereenkomsten.
3.
Artikel 56i is niet van toepassing op gevallen waarbij de verpachter aan de in artikel 56b bedoelde verplichting heeft voldaan op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 56i.
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 oktober 1995
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht