Wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester en in verband met het tijdelijk verruimen van de periode gedurende welke ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester mogelijk is
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de benoemingsprocedure van de commissaris van de Koning en de burgemeester op het punt van de openbaarheid van de aanbeveling te wijzigen en dat het tevens wenselijk is de periode gedurende welke ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester mogelijk is, tijdelijk te verruimen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel II
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel III
In afwijking van artikel 71, tweede lid, van de Gemeentewet kan de raad de burgemeester die in de periode 1 juni 2003 tot 1 mei 2006 is benoemd dan wel wordt benoemd, tot 1 mei 2007 ontheffing dan wel aanvullende ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 juni 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht