Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wijzigingswet Rampenwet, enz.

Uitgebreide informatie
Wet van 16 september 1993, tot wijziging van de Rampenwet inzake informatieverschaffing en afstemming van rampen- en rampbestrijdingsplannen alsmede opneming van de planverplichtingen op het terrein van de rampenbestrijding in de bijlage bij de nieuwe Gemeentewet en de nieuwe Provinciewet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede in verband met de uitvoering van Richtlijn 82/501/EEG van de Raad der Europese Gemeenschappen van 24 juni 1982 ( PbEG 1982, L 230), Richtlijn 89/618/Euratom van de Raad der Europese Gemeenschappen van 27 november 1989 ( PbEG 1989, L 357) en Richtlijn 90/219/EEG van de Raad der Europese Gemeenschappen van 23 april 1990 ( PbEG 1990, L 117) wenselijk is nadere regelen te stellen omtrent de wettelijke verplichting om informatie te verschaffen inzake rampen en de planverplichtingen op grond van de Rampenwet uit te zonderen van de bepalingen in de nieuwe Gemeentewet en de nieuwe Provinciewet waarin is vastgesteld dat planverplichtingen voor ten hoogste vier jaren gelden, en dat het mede ter uitvoering van Richtlijn 90/219/EEG wenselijk is de gemeenten ertoe te verplichten rampen- en rampbestrijdingsplannen op die van aangrenzende gebieden van andere staten af te stemmen.
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Uiterlijk twee jaren na de inwerkingtreding van deze wet wordt de informatie, bedoeld in artikel 2 a , eerste lid, van de Rampenwet , voor de eerste maal verschaft en worden het rampenplan en het rampbestrijdingsplan, bedoeld in artikel 3, onderscheidenlijk artikel 7 van de Rampenwet, aangepast aan die wet, zoals deze na de inwerkingtreding van deze wet luidt.
2.
Uiterlijk drie jaren na de inwerkingtreding van deze wet wordt de informatie, bedoeld in artikel 2 a , derde lid, van de Rampenwet , voor de eerste maal verschaft.
Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zevende oktober 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht