Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wijzigingswet Rampenwet, enz. (uitbreiding reikwijdte Rampenwet tot zware ongevallen

Uitgebreide informatie
Wet van 13 maart 1997 tot wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede naar aanleiding van een aantal rampen en zware ongevallen die hebben plaatsgevonden, wenselijk is de Rampenwet te wijzigen en enkele andere wetten in verband daarmee aan te passen, ten einde onder meer de bestrijding van zware ongevallen, de voorbereiding daarop en de nazorg bij rampen en zware ongevallen onder de werking van de Rampenwet te brengen en de landelijke co├Ârdinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen te versterken en dat het wenselijk is om overtreding van verplichtingen van de Rampenwet om informatie te verschaffen strafbaar te stellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Rampenwet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Onteigeningswet.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt de Belemmeringenwet Landsverdediging.]
ARTIKEL V
[Wijzigt de Hamsterwet.]
ARTIKEL VI
[Wijzigt de Vervoersnoodwet.]
ARTIKEL VII
[Wijzigt de Noodwet voedselvoorziening.]
ARTIKEL VIII
[Wijzigt de Vorderingswet 1962.]
ARTIKEL IX
[Wijzigt de Havennoodwet.]
ARTIKEL X
[Wijzigt de Oorlogswet voor Nederland.]
ARTIKEL XI
[Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt de Brandweerwet 1985.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.]
ARTIKEL XIV
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]
ARTIKEL XV
[Wijzigt de Gemeentewet.]
ARTIKEL XVI
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
ARTIKEL XVII
[Wijzigt de wet van 14 november 1991, houdende regels met betrekking tot de aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter (Stb. 1991, 631).]
ARTIKEL XVIII
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]
ARTIKEL XIX
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet wordt het rampenplan, bedoeld in artikel 3 van de Wet rampen en zware ongevallen, aangepast aan artikel I, onder G, onderdeel 2, van deze wet.
ARTIKEL XX
[Wijzigt de Kernenergiewet.]
ARTIKEL XXI
[Wijzigt de Provinciewet.]
ARTIKEL XXII
[Wijzigt de Co├Ârdinatiewet uitzonderingstoestanden.]
ARTIKEL XXIII
[Wijzigt de Archiefwet.]
ARTIKEL XXIV
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
ARTIKEL XXV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 maart 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven achtste april 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII
ARTIKEL XIII
ARTIKEL XIV
ARTIKEL XV
ARTIKEL XVI
ARTIKEL XVII
ARTIKEL XVIII
ARTIKEL XIX
ARTIKEL XX
ARTIKEL XXI
ARTIKEL XXII
ARTIKEL XXIII
ARTIKEL XXIV
ARTIKEL XXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht