Wet van 25 april 2000 tot wijziging van de regulerende energiebelasting in verband met het beëindigen van het nihiltarief voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het vanuit Europeesrechtelijke overwegingen noodzakelijk is het nihiltarief in de regulerende energiebelasting voor verbruik van aardgas en minerale oliën door de glastuinbouw te beëindigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel II
In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vindt de tariefwijziging van ARTIKEL X van de Wet van 22 december 1999, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 2000), Stb. 579, toepassing vanaf het tijdstip waarop dat artikel in werking treedt.
Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat ARTIKEL I terugwerkt tot en met 1 januari 2000 en ARTIKEL II tot en met 1 mei 2000.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 april 2000
De Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de zestiende mei 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht