Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Remigratiewet zodanig te wijzigen dat de basisvoorzieningen vervallen, de leeftijdsgrens voor remigratievoorzieningen wordt verhoogd, de duur van uitkeringsgerechtigdheid wordt verlengd, de duur van rechtmatig verblijf in Nederland wordt verlengd, de remigratievoorzieningen worden beperkt tot de eerste generatie migranten, de mogelijkheid tot het aanvragen van remigratievoorzieningen eindigt op 1 januari 2025 en er een sluitend systeem inzake het opleggen van een bestuurlijke boete en het schorsen, intrekken en terugvorderen van remigratievoorzieningen wordt opgenomen in de wet;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Remigratiewet.]
Artikel Ia
[vervallen]
Artikel II
De artikelen 3, 4, eerste lid, 6, eerste lid, en 8g, tweede lid, van de Remigratiewet, zoals die luidden op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op personen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:
a. zijn geremigreerd of
b. een ontvankelijke aanvraag tot toekenning van de basisvoorzieningen of de remigratievoorzieningen in de zin van genoemde artikelen bij de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, hebben ingediend.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 10 juli 2013
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de twintigste augustus 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht