Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn nr. 95/19/EG

Uitgebreide informatie
Wet van 11 juni 1998, houdende wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn nr. 95/19/EG
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Spoorwegwet in overeenstemming te brengen met richtlijn nr. 95/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (Pb L 143) en met richtlijn nr. 95/19/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur (Pb L 143);
Zo is het, dat Wij , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Spoorwegwet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Locaalspoor- en Tramwegwet.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Wet tot reorganisatie van het spoorwegbedrijf.]
1.
Ten aanzien van spoorwegondernemingen die op 27 juni 1997 spoorwegvervoerdiensten verrichten, gelden de vereisten voor de vergunning op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Spoorwegwet, vermeld in de onderdelen d en e van dat artikellid, eerst met ingang van 27 juni 1998.
2.
Nadere regels vastgesteld bij of krachtens artikel 31, tweede lid, dan wel artikel 32 van de Spoorwegwet zoals deze luidde voor inwerkingtreding van deze wet gelden als nadere regels vastgesteld op grond van artikel 31, tweede lid, respectievelijk artikel 32, eerste lid, van de Spoorwegwet zoals deze bij inwerkingtreding van deze wet komt te luiden.
3.
Indien bij inwerkingtreding van het onderhavige voorstel van wet titel III van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie zoals deze komt te luiden bij inwerkingtreding van artikel 98 van de Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet), nog niet in werking is getreden, vindt de behandeling van het hoger beroep op grond van artikel 31h, tweede lid, van de Spoorwegwet plaats met toepassing van titel III zoals deze zal komen te luiden na inwerkingtreding van artikel 98 van de Mededingingswet.
ARTIKEL V
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 juni 1998
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de dertigste juni 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht