Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter ontmoediging van het roken, vooral onder minderjarigen, en ter bescherming van de niet-roker noodzakelijk is de Tabakswet aan te scherpen, alsmede dat het wenselijk is om overtredingen van bepaalde voorschriften bij of krachtens die wet gesteld, niet alleen op strafrechtelijke wijze maar tevens op bestuursrechtelijke wijze te kunnen afdoen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Tabakswet.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel III
Ten aanzien van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Tabakswet , die een economisch delict opleveren en die zijn begaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 11c van de Tabakswet, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.
Artikel IV
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]
Artikel V
Het verbod bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tabakswet geldt ten aanzien van sponsoring en de bestaande sponsoring van op mondiaal niveau georganiseerde evenementen of activiteiten eerst met ingang van 31 juli 2002 en ten aanzien van de geschreven pers eerst met ingang van 1 januari 2003.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 april 2002
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zevende mei 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht