Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Visserijwet 1963 (aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij)

Uitgebreide informatie
Wet van 26 juni 1998 tot wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met een aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Visserijwet 1963 te wijzigen in verband met een aanpassing van de regels op het terrein van de binnenvisserij;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Visserijwet 1963.]
ARTIKEL II
De tekst van de Visserijwet 1963 wordt in het Staatsblad geplaatst.
ARTIKEL III
In het jaar waarin artikel I, onderdeel K, in werking treedt geldt, in afwijking in zoverre van artikel 43, eerste lid, van de Visserijwet 1963, de periode vanaf 1 april tot en met 31 december als boekjaar voor de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij, bedoeld in artikel 38 van die wet.
ARTIKEL IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven drie├źntwintigste juli 1998
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht