Wet van 19 juni 2003 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, mede naar aanleiding van de jurisprudentie, de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) op enkele onderdelen te wijzigen alsmede de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Huisvestingswet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-09-2003]
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
1.
Artikel I, onderdeel L, sub-onderdeel 2, is slechts van toepassing op een beschikking op een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, die wordt bekendgemaakt op of na de dag waarop deze wet in werking treedt.
2.
Artikel 82, tweede lid, onder c, blijft buiten toepassing indien de aanvraag, die op grond van artikel 30, eerste lid, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 is afgewezen, voor 1 september 2003 is ingediend.
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-09-2003]
De tekst van de Vreemdelingenwet 2000 wordt in het Staatsblad geplaatst.
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 01-09-2003]
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]
Artikel V [Materieel uitgewerkt per 01-09-2003]
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 2003
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
Uitgegeven de derde juli 2003
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIA
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht