Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.

Wijzigingswet Waarborgwet 1986

Uitgebreide informatie
Wet van 10 juni 1993, houdende wijziging van de Waarborgwet 1986 in verband met de toetreding van Nederland tot het Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat Nederland toetreedt tot het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken ( Trb. 1991, 16) en dat in verband daarmee de Waarborgwet 1986 ( Stb. 1987, 39) moet worden gewijzigd, en dat het voorts wenselijk is nog enkele andere wijzigingen in de Waarborgwet 1986 aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
Het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken met bijlagen, waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 1991, 16, wordt goedgekeurd voor Nederland.
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
2.
Artikel II treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 juni 1993
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertigste juni 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht