Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.

Wijzigingswet Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)

Uitgebreide informatie
Wet van 22 december 1993, tot nadere wijziging van de Werkloosheidswet (wijziging enkele bepalingen inzake het recht op uitkering)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Werkloosheidswet ( Stb. 1987, 93) en de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid ( Stb. 1987, 94) enkele bepalingen inzake het recht op uitkering te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Indien een recht op uitkering voor de inwerkingtreding van deze wet is ontstaan, blijven de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen zoals die luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, van toepassing op feiten en omstandigheden, ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Indien ter zake van werkloosheid ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet geen recht op uitkering is ontstaan, blijven de Werkloosheidswet en de daarop berustende bepalingen zoals die luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, op het ontstaan van het recht op uitkering ter zake van die werkloosheid van toepassing.
3.
Bij ministeriƫle regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht