Wet van 27 mei 1992, houdende wijziging van het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Verbeterblad)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels omtrent het verlenen van bijdragen in kosten op het gebied van het milieubeheer aan natuurlijke personen en rechtspersonen die in het hoofdstuk Financiële bepalingen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne ( Stb. 1988, 133) voorkomen te verbeteren en uit te breiden, alsmede dat hoofdstuk op een aantal onderdelen te wijzigen en te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Artikel 61 zd van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne geldt gedurende twee jaren na de inwerkingtreding van deze wet niet voor het verlenen van een bijdrage krachtens ministeriële regelingen welke vóór die inwerkingtreding in de Staatscourant zijn bekendgemaakt.
2.
Artikel 61 zd van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne geldt niet voor het verlenen van een bijdrage ter uitvoering van verplichtingen die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn aangegaan.
3.
Indien binnen de periode, bedoeld in het eerste lid, het in artikel II, onder a, bedoelde voorstel van wet tot wet wordt verheven en in werking treedt, is voor het resterende gedeelte van die periode het eerste lid van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gelden van artikel 15.27 van de Wet milieubeheer.
4.
Indien het in artikel II, onder a, bedoelde voorstel van wet tot wet wordt verheven en in werking treedt, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het gelden van artikel 15.27 van de Wet milieubeheer.
1.
Indien vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, schadevergoedingen als bedoeld in artikel 61am, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zijn verleend, maar geen heffing als aldaar bedoeld is ingesteld, kunnen provinciale staten in afwijking van het vierde lid van dat artikel binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet alsnog besluiten tot het instellen van vorenbedoelde heffing.
2.
Indien binnen de periode, bedoeld in het eerste lid, de in artikel II, onder a en b, bedoelde voorstellen van wet tot wet worden verheven en in werking treden, is voor het resterende gedeelte van die periode het eerste lid van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het afwijken van artikel 15.44, vierde lid, van de Wet milieubeheer.
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 mei 1992
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de zevenentwintigste mei 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht