Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof)

Uitgebreide informatie
Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurig zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake een recht op langdurend zorgverlof;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel II
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel III
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur.]
Artikel V
Vervallen.
Artikel VI
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel IX
Indien de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een besluit op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg nog niet is verstreken op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft ten aanzien van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.
Artikel IXa
Hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg, zoals dit hoofdstuk luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing voor de duur van de periode waarin recht bestaat op een financiële tegemoetkoming ingevolge dat hoofdstuk, indien dat recht is ingegaan voor de dag van inwerkingtreding van deze wet.
Artikel IXb
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IXc
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IXd
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IXe
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel X
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 april 2005
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Minister van Justitie ,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de eenendertigste mei 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel IXa
Artikel IXb
Artikel IXc
Artikel IXd
Artikel IXe
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht