Wet van 26 april 2012 tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op Maatregel 1(2005), Maatregel 4(2004), Maatregel 15(2009) en Maatregel 16(2009) noodzakelijk is regels te stellen om de aansprakelijkheid voortvloeiende uit milieubedreigende noodsituaties te borgen, regels te stellen met betrekking tot verzekering en rampenplannen voor toerisme en non-gouvernementele activiteiten in het Antarctisch gebied, regels te stellen voor het aan land gaan van personen van passagiersschepen in het Antarctisch gebied en regels te stellen betreffende bescherming van de Antarctische flora en fauna;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet bescherming Antarctica.]
1.
Ten aanzien van vergunningen, bedoeld in artikel 8 van de Wet bescherming Antarctica, die van kracht zijn onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van:
a. de artikelen I, onderdeel A, onder 3, onderdeel D, onder 2, onderdeel I en onderdeel H, onder 1, 2, 3 en 4 van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen van toepassing.
b. de artikelen I, onderdeel C, onderdeel E, onderdeel F, onder 1, onderdeel G, onder 1 en onderdeel H, onder 5 en III, onder 2 van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen van toepassing.
c. de artikelen I, onderdeel B, onderdeel F, onder 2, onderdeel G, onder 2 en onderdeel J en III, onder 3 van deze wet, blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen van toepassing.
2.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, stelt de organisator, tenzij de activiteit reeds is aangevangen, alsnog financiële zekerheid als bedoeld in artikel 3a, vierde lid van de Wet bescherming Antarctica.
3.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, stelt de organisator, tenzij de activiteit reeds is aangevangen:
a. alsnog financiële zekerheid als bedoeld in artikel 25f, eerste lid van de Wet bescherming Antarctica;
b. een rampenplan op als bedoeld in artikel 7a van de Wet bescherming Antarctica.
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES.]
Artikel V
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld met dien verstande dat de artikelen I, onderdeel A, onder 1, 3 en 4, onderdeel D, onderdeel I, onderdeel H, onder 1, 2, 3 en 4, onderdeel K, II, III, onder 1, en IV in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 26 april 2012
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de dertigste april 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht