Wet van 20 november 2008 tot wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, ter vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de administratieve belasting van de buitengewoon gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden en de Pensioen- en Uitkeringsraad te verminderen en daartoe de uitvoering van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 te vereenvoudigen, alsmede wijzigingen van andere en ondergeschikte aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]
Artikel VI
Het buitengewoon pensioen, bedoeld in de artikelen 4 en 14, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de artikelen 3, eerste lid, en 14, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, en de artikelen 6, eerste lid, en 19 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, en de garantietoeslag, bedoeld in artikel 31e van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 , artikel 28e van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, en artikel 35a van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de uitkering, bedoeld in artikel 7 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 , de periodieke uitkering, bedoeld in artikel 7 of de garantie-uitkering, bedoeld in artikel 8 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 , dat of die de gerechtigde op de datum van inwerkingtreding van deze wet ontvangt, wordt per deze datum opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van het buitengewoon pensioen, de garantietoeslag, de uitkering, de periodieke uitkering of de garantie-uitkering waarop de gerechtigde recht heeft op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van deze wet.
1.
Op een aanvraag voor een buitengewoon pensioen of een garantietoeslag dan wel een herziening van een buitengewoon pensioen of een garantietoeslag op basis van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 , de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers of de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet , of een aanvraag voor een uitkering dan wel een herziening daarvan op basis van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 , of een aanvraag voor een periodieke uitkering of een garantie-uitkering dan wel een herziening van een periodieke uitkering of een garantie-uitkering op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 , die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is ingediend en die op die datum nog niet heeft geresulteerd in een definitieve vaststelling van de inkomsten, wordt met inachtneming van de bepalingen van deze wetten, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, een besluit genomen.
2.
De bepalingen van de in het eerste lid genoemde wetten, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, zijn eveneens van toepassing indien de Raad na de inwerkingtreding van deze wet ambtshalve tot herziening van een voor de inwerkingtreding van deze wet genomen beschikking besluit.
3.
In de procedure tegen een in het eerste of tweede lid bedoeld besluit of tegen een voor de inwerkingtreding van deze wet genomen besluit, te maken of gemaakt bezwaar dan wel een in te stellen of ingesteld beroep, blijven de bepalingen van de in het eerste lid genoemde wetten van toepassing, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 20 november 2008
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de zestiende december 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht