Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om te komen tot een deugdelijk intern toezicht binnen instellingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs; dat het daartoe nodig is te komen tot een heldere scheiding van taken en bevoegdheden binnen de bestuurslagen van deze instellingen en een uniforme naamgeving van de desbetreffende organen en dat in verband daarmee de Wet educatie en beroepsonderwijs dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel II. Overgangsbepaling
Gedurende 6 maanden na de inwerkingtreding van deze wet kan worden afgeweken van de daarin opgenomen wijzigingen. Voor zover van deze wet wordt afgeweken, blijven de artikelen 1.1.1, onderdeel w2, 1.1.3, 2.2.4, vijfde lid, 2.5.3, vierde lid, 2.5.4, eerste lid, 2.8.2, eerste lid, 4.1.3, 9.1.4, 9.1.5 en 9.1.7 zoals luidend voor de inwerkingtreding van deze wet van toepassing.
Artikel III. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 maart 2009
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de eenendertigste maart 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht