Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs te wijzigen ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs, waaronder het verkorten en intensiveren van beroepsopleidingen, het invoeren van de entreeopleiding en het stellen van vooropleidingseisen voor niveau 2, alsmede het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs teneinde een betere verdeling van de middelen mogelijk te maken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XIa
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken binnen twee jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel P, respectievelijk artikel V, onderdeel L van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de in artikel 7.2.7, derde en vierde lid, Wet educatie en beroepsonderwijs, respectievelijk artikel 7.2.6, derde en vierde lid, Wet educatie en beroepsonderwijs BES, opgenomen normen.
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Artikel 12.4a.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs vervalt op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel P, van deze wet in werking treedt.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 26 juni 2013
De
Minister
De
Staatssecretaris
Uitgegeven de twaalfde juli 2013
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel II. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel IIa. Wijziging Wet op de expertisecentra
Artikel III. Wijziging Wet studiefinanciering 2000
Artikel IV. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel V. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES
Artikel VI. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES
Artikel VII. Wijziging Wet studiefinanciering BES
Artikel VIII. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Artikel IX. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en beroepsonderwijs
Artikel X. Samenloop met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Artikel XI. Samenloop met de wet van 10 mei 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de samenwerking tussen onbekostigd voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Artikel XIa
Artikel XII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht